Překročí-li podnikatel obrat 1 mil. Kč za předchozích 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, musí se stát plátcem DPH. Má povinnost registrovat se jako plátce DPH do 15 dnů po skončení měsíce, kdy překročil limit, a plátcem DPH je od měsíce následujícího po měsíci, ve kterém ho překročil. Finanční úřad většinou požaduje kromě registrace také další doklady, které prokazují podnikatelskou činnost, například faktury, nájemní smlouvu apod. Může také po plátci požadovat, aby uvedl tzv. „skutečné sídlo“, tedy „místo, kde jsou přijímána zásadní rozhodnutí týkající se řízení osoby povinné k dani, popřípadě místo, kde se schází její vedení“ – pokud z registrace vyplyne, že je místo podnikání nebo sídlo společnosti zřejmě na takzvané virtuální adrese.

Zpracování DPH Teplice

Pokud jste nový plátce DPH a nepoužíváte pro vystavování faktur nějaký účetní program nebo vám je nevystavuje vaše účetní, měli byste zkontrolovat, zda vaše faktury splňují všechny náležitosti tzv. daňového dokladu. To znamená: kromě identifikace kupujícího a prodávajícího zejména DIČ obou, evidenční číslo dokladu, rozsah a předmět plnění, datum uskutečnění zdanitelného plnění (nebo datum přijetí úplaty), základ DPH, použitou sazbu DPH (nebo sdělení, že plnění je osvobozené od DPH spolu s odkazem na příslušné ustanovení zákona o DPH), výši DPH a jednotkovou cenu bez DPH.

Plátce DPH Teplice

Každý, kdo se nově stane plátcem DPH, musí být nejprve měsíčním plátcem. Zdaňovací období může změnit na čtvrtletní, pokud má obrat za předcházející kalendářní rok nižší než 10 mil. Kč, změna je však možná vždy jen k 1. lednu. V praxi tak lze přejít na čtvrtletní zdaňovací období až od třetího roku po registraci k plátcovství DPH. Doklady je třeba dodávat účetní ke zpracování průběžně, v závislosti na zdaňovacím období.

Kontrolní hlášení – účetní Teplice

Od roku 2016 každý plátce DPH podává kromě přiznání k DPH také kontrolní hlášení. Je také povinnost podávat oba formuláře pouze elektronicky, a to do 25. dne následujícího měsíce. Proto účetní vyhotoví obě přiznání ve formátu. xml, případně je rovnou odešle datovou schránkou. Daňové doklady je třeba archivovat 10 let, jde zejména o faktury vydané, přijaté, účtenky nebo splátkové kalendáře, obsahuje-li splátka DPH.

Účetní v Teplicích

  • Přiznání k DPH
  • Kontrolní hlášení
  • Registrace ke všem daním
  • Průběžné zpracování dokladů
  • Účetnictví bez tisknutí dokladů
  • Daňové poradenství
  • Konzultace s účetní v centru Teplic

Zpracování DPH Teplice – kontakt na účetní je ZDE.